Ga naar hoofdinhoud
Gratis verzendtool
Snel eigen verzendlabels aanmaken
Koppel jouw webshop met onze verzendsoftware
| Bekijk onze reviews!

Via deze privacyverklaring wil Boekuwzending.com inzicht geven hoe wij met de persoonsgegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, belangstellenden en andere relaties omgaan.

 

Boekuwzending.com is gevestigd te Bennebroekerweg 267, 1435 CJ in Rijsenhout en de eigenaar Rik Balder is waarnemend functionaris gegevensbescherming. Indien wenselijk kunt u contact opnemen met door een brief te sturen naar genoemd adres of door een e-mail naar info@boekuwzending.com te sturen.

Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die  Boekuwzending.com verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Wij verwerken persoonsgegevens zodat we kwalitatieve zorg aan onze cliënten kunnen leveren.

Wij vragen alleen die gegevens, die wij nodig hebben voor de desbetreffende werkzaamheden of diensten.

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.

Wij geven of verkopen de gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat voor de afhandeling van de dienstverlening noodzakelijk is en als vanzelfsprekend geldt.

Aan deze derde partijen stellen wij hoge eisen ten aanzien van het beschermen van de persoonsgegevens. Wij controleren regelmatig of die partijen voldoen aan de eisen die wij aan hen stellen.

Vanzelfsprekend nemen wij zelf ook de noodzakelijke beschermende maatregelen, zodat we kans op verlies of onbevoegde toegang zo klein mogelijk maken.

Intern in de organisatie zorgen we dat alleen de personen die toegang tot de gegevens nodig hebben voor het leveren van zorg of het administratief afhandelen van zorg gerelateerde vraagstukken toegang hebben tot de persoonsgegevens. Via de FG kunt u schriftelijk inzage vragen wie er toegang tot uw gegevens heeft.

Eenieder die weet of denkt dat wij gegevens over hem hebben verzameld, verwerkt en bewaard heeft het recht te vragen wat wij met zijn gegevens doen of hebben gedaan. Na een schriftelijke aanvraag zullen wij een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke en schriftelijke vorm aan u opleveren. Daarin vermelden wij het doel van de verwerking en geven we een opsomming van de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Ook vermelden wij de ontvangers van de gegevens en, indien aanwezig, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Alles vanzelfsprekend binnen de redelijkheid van het verzoek en na identificatie van rechtmatigheid. Daarbij houden we altijd de belangen van andere betrokkenen in de gaten en in geval van conflicterende belangen zullen we naar een passende oplossing zoeken. Wij zullen de gevraagde informatie binnen vier weken opleveren. Indien de vraag echter dermate complex is dat de termijn van vier weke niet haalbaar blijkt te zijn brengen we u daarvan schriftelijk op de hoogte en kunnen wij de beantwoordingstermijn met maximaal vier weken verlengen.

Als u onjuistheden in uw gegevens hebt geconstateerd heeft u recht de gegevens te laten corrigeren. Wij zullen binnen alle redelijkheid zorg dragen dat de gegevens op de voorkomende locaties worden aangepast.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen zullen wij daar invulling aan geven, zolang dat niet strijd is met wettelijke kaders of het de dienstverlening in gevaar brengt. Dit alles binnen de redelijkheid van de mogelijkheden. Niet alle door Boekuwzending.com in gebruik zijnde systemen hebben de mogelijkheid om gegevens volledig te verwijderen.

Om de dienstverlening van Boekuwzending.com te verbeteren kunnen we gebruikmaken van profilering. In voorkomend geval zullen we alleen gebruik maken van geanonimiseerde gegevens.

Als het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze ook weer intrekken, uitzonderingen daargelaten. Vanzelfsprekend kunnen we de verwerking niet met terugwerkende kracht ongedaan maken. De verwerking zal, indien mogelijk conform wet- en regelgeving vanaf moment van intrekking worden stopgezet en de gegevens zullen daar waar mogelijk worden verwijderd.

Het staat Boekuwzending.com vrij om de privacyverklaring aan te passen zonder toestemming van een externe betrokkene.

Hoewel Boekuwzending.com streeft naar volledigheid en correctheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie in deze verklaring ontbreekt of incorrect is. Wij stellen kritiek en commentaar omtrent deze verklaring zeer op prijs en die kan via een e-mail doorgegeven worden aan de functionaris gegevensbescherming.

 

Cookie instellingen aanpassen

VRAGEN OF TWIJFELS?

 

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0) 252 245480 of via e-mail: info@boekuwzending.com.

Back To Top