skip to Main Content

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

DIRECT VERZENDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKUWZENDING.COM

pakketshop

Dit zijn de algemene voorwaarden van Boekuwzending.com B.V., kantoorhoudende te (1435 CJ) Rijsenhout aan het adres Bennebroekerweg 267 (Nederland). Deze vennootschap zal hierna genoemd worden “Boekuwzending”.

Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

1. Werkingssfeer

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, offertes en overeenkomsten die Boekuwzending sluit of waarbij Boekuwzending op enigerlei wijze bij betrokken is. 1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van diensten die Boekuwzending door een derde laat uitvoeren. De Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Boekuwzending en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn nadrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen, opdrachten, offertes en overige overeenkomsten die Boekuwzending sluit of waarbij Boekuwzending op enigerlei wijze bij betrokken is.

1.4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

1.5. Indien Boekuwzending bij een of meer overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere overeenkomsten tussen Boekuwzending en de Opdrachtgever.

1.6. Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

1.7. Op de rechtsverhoudingen als omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel zijn, voor zover daarvan in deze Algemene Voorwaarden niet wordt afgeweken, tevens van toepassing de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX), de bepalingen van het CMR Verdrag en de “Physical Distribution Voorwaarden” (PD-Group TLN).

1.8. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.9. Mochten bepalingen uit de in deze Algemene Voorwaarden toepasselijk verklaarde voorwaarden en wetgeving strijden met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, voor zover het geen dwingende wetgeving betreft.

1.10. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard bij het ondertekenen van de Overeenkomst of indien de opdracht eerder uitgevoerd wordt, bij aanvang van de uitvoering van de opdracht.

1.11. Voor luchtvaartdiensten die door Boekuwzending geleverd worden, gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn omschreven in bijlage 2 bij deze Algemene Voorwaarden. Deze bijlage vormt uitdrukkelijk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

1.12. De Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden te hebben ingestemd, zodra hij een opdracht geeft aan Boekuwzending, of een aanvaarding tot het verrichten van enige dienstverlening door Boekuwzending ontvangt, of aan Boekuwzending verzoekt om Dienstverlening te verrichten.

3 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

Partijen: Boekuwzending en de Opdrachtgever(s) tezamen.

Boekuwzending: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekuwzending B.V., gevestigd te (1435 CJ) Rijsenhout aan het adres Bennebroekerweg 267, KvK-nummer: 64169359.

Omdat het Boekuwzending te allen tijde vrijstaat om derden in te schakelen die (een deel van) de overeengekomen diensten verricht, dient er – voor zover dat niet expliciet is vermeld in deze Algemene Voorwaarden – onder de definitie Boekuwzending tevens te worden verstaan de door Boekuwzending ingeschakelde derden.

 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon: a. Aan wie Boekuwzending aanbiedingen doet of wie Boekuwzending aanbiedingen krijgt;
 • b. Van wie Boekuwzending opdrachten krijgt;
 • c. Aan wie Boekuwzending offertes verstrekt;
 • d. Met wie Boekuwzending overeenkomsten sluit.

De Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) die gesloten wordt tussen Boekuwzending en de Opdrachtgever.

Logistieke activiteiten: een samenhangende reeks van werkzaamheden zoals vervoer, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, met betrekking tot zaken en de hiermee verband houdende informatie-uitwisseling en het beheer daarvan, voor zover deze tussen de Opdrachtgever en de Boekuwzending zijn overeengekomen.

Alternatieve afgifte locaties: een locatie waar Boekuwzending spullen mag neerzetten na uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever. In de meeste gevallen is dat dan zonder handtekening van de ontvanger;

Non-conveyablepakket ofwel NC-pakket: een pakket dat vanwege zijn vorm of aard aanvullend handmatig gesorteerd moet worden;

Groupagezending: een zending waarbij diverse ladingen met diverse herkomst worden samengevoegd voor gezamenlijke verzending;

Europallets: standaardpallet met het formaat 800 x 1200 millimeter;

Carnetgoederen: goederen die voor demonstratiedoeleinde tijdelijk in- of uitgevoerd worden;

CMR: Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route: een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerde;

Zendinglabels: etiketten met een barcode die op de zending bevestigd worden;

4 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

Stuk stal controle: het contoleren van het aantal pakketten door Boekuwzending bij het ophalen bij de Opdrachtgever;

Collection Request: een verzoek tot terughalen (retourhalen) van een pakket bij de ontvanger van dat pakket;

Boekuwzending pakketshop c.q. afgiftepunt: een door Boekuwzending van te voren bepaalde locatie waar zendingen kunnen worden aangeboden en afgehaald;

C.O.D. (cash on delivery) c.q. rembourszending: zending waar bij aanlevering direct voor betaald moeten worden aan de chauffeur;

Gedeeltelijk manco: een zending waarbij delen ontbreken bij aanlevering;

Boekuwzending Classic-pakketten: standaardzendingen. 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Boekuwzending zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen door Boekuwzending, ook indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2. Alle offertes of aanbiedingen van Boekuwzending komen automatisch te vervallen indien zij door de Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na de datum van verzending zijn aanvaard.

3.3. Behoudens andersluidende mededeling van Boekuwzending, kunnen offertes en aanbiedingen uitsluitend schriftelijk of per akkoord in de online omgeving van Boekuwzending worden aanvaard.

3.4. Boekuwzending kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Boekuwzending daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Boekuwzending anders aangeeft.

3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boekuwzending niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.8. Indien de Opdrachtgever een opdracht plaatst die niet is voorafgegaan door een aanbieding van Boekuwzending, zal Boekuwzending alleen gebonden zijn door middel van het sturen van een bevestiging van de opdracht, of wanneer Boekuwzending na ontvangst van de opdracht is begonnen met de uitvoering daarvan.

3. Offertes en aanbiedingen 5 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

4.1. Boekuwzending verbindt zich in de Overeenkomst tot het laten vervoeren van pakketten die door de Opdrachtgever aan haar zijn toevertrouwd, alsmede tot het verrichten van andere overeengekomen diensten.

4.2. Boekuwzending heeft de bevoegdheid om –naar vrije keuze– te weigeren om bepaalde dienstverlening te verlenen. Boekuwzending verricht de dienstverlening als overeengekomen in de Overeenkomst alleen onder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

4.3. De Overeenkomst wordt gesloten tussen Boekuwzending en de Opdrachtgever. De Overeenkomst omvat het verrichten van dienstverlening door Boekuwzending.

4.4. Als de Opdrachtgever niet de eigenaar van (de inhoud van) het pakket of de pakketten is, waar de dienstverlening van Boekuwzending betrekking op heeft, zal hij voor wat betreft de Overeenkomst worden beschouwd als van de eigenaar, en als derden anderszins een belang hebben bij de inhoud van het pakket c.q. de pakketten, zal de Opdrachtgever tevens als hun vertegenwoordiger worden beschouwd.

4.5. Het is Boekuwzending toegestaan om haar verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden. Op hun beurt is het deze derden toegestaan om hun verplichtingen door derden te laten uitvoeren zoals vervoerders.

   1. 5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Partijen, omvat de dienstverlening door Boekuwzending: a. Het verlenen van transportdiensten, waarbij goederen c.q. zaken door Boekuwzending of een door Boekuwzending ingeschakelde, onafhankelijke vervoerder worden vervoerd;
   2. b. Het verrichten van een tweede en, indien gewenst door de Opdrachtgever en uitdrukkelijk overeengekomen, een derde poging om de zending (alsnog) te doen bezorgen, indien bij de eerste (of tweede) poging niemand voor de inontvangstneming is aangetroffen, waarvoor door Boekuwzending alsdan extra kosten in rekening worden gebracht;
   3. c. Het doen overhandigen van de zending aan de ontvanger of enig ander (meerderjarig) persoon die op het afleveradres wordt aangetroffen en die bereid is de zending in ontvangst te nemen;
   4. d. Het doen terugzenden aan de Opdrachtgever van onbestelbare of niet-geaccepteerde zendingen.
   5. 6.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Boekuwzending overgaan tot levering van de zaken en diensten zoals vermeld in de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
   6. 6.2. Boekuwzending zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en onder de voorwaarde dat Boekuwzending juist wordt geïnformeerd door de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

4. De Overeenkomst

5. Diensten

6. Uitvoering 6 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

6.3. Mededelingen door Boekuwzending betreffende de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van geleverde diensten gelden slechts als garantie indien zij door Boekuwzending uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

6.4. Boekuwzending levert de diensten gedurende werkdagen van maandag tot en met vrijdag, en op weekenddagen, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. Het staat Boekuwzending te allen tijde vrij om haar diensten niet te leveren op de in Nederland erkende feestdagen. Boekuwzending heeft het recht eenzijdig het tijdstip en de locatie van uitvoering van de diensten te bepalen.

6.5. Alle door Boekuwzending genoemde en/of overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Boekuwzending bekend waren. Boekuwzending spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen toerekenbare tekortkoming. Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer (te beschouwen als) een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Aan Boekuwzending dient een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

6.6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel geldt temeer nu Boekuwzending bij het nakomen van de Overeenkomst mogelijk afhankelijk is van derden. Indien de goederen en diensten niet binnen de overeengekomen termijn aan de Opdrachtgever worden geleverd, dan is Boekuwzending niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade van de Opdrachtgever. Dit is slechts anders indien Boekuwzending bewust of met opzet de goederen en/of diensten te laat heeft geleverd.

6.7. Indien door Boekuwzending of een door Boekuwzending ingeschakelde derde werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Boekuwzending in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.8. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Boekuwzending of de door Boekuwzending ingeschakelde derde de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens dan wel alle handelingen, waarvan Boekuwzending aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Boekuwzending worden verstrekt respectievelijk verricht. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boekuwzending zijn verstrekt, dan wel de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Boekuwzending het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.

6.10. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever of van de

7 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

bevoegde instanties wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Boekuwzending zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.11. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Boekuwzending gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Boekuwzending bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Boekuwzending op en vormt voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Boekuwzending een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.13. Indien Boekuwzending ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen Partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

6.14. Boekuwzending verschaft, op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever, aan de Opdrachtgever een bewijs van levering in de vorm van een papieren of elektronisch aftekenbewijs. Boekuwzending is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van de gekozen wijze van aftekening van afleverbewijzen en/of ten gevolge van mogelijk onjuiste informatie op het aftekenbewijs. Het staat Boekuwzending vrij hiervoor extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.15. Boekuwzending biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om, bij het uitvoeren van de diensten door Boekuwzending, een zogenoemde ID-check te laten uitvoeren. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van deze ID-check, berekent Boekuwzending daarvoor een extra toeslag.

6.16. De ID-check kan alleen door Boekuwzending worden toegepast, indien de Opdrachtgever gebruik maakt van de online omgeving van Boekuwzending via mijn.boekuwzending.com. Enkel bij voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekuwzending, kan de Opdrachtgever gebruikmaken van eigen printsoftware om de ID-check te laten plaatsvinden.

6.17. Indien de Opdrachtgever een ID-check wenst te laten uitvoeren door Boekuwzending, levert Boekuwzending enkel aan de door de Opdrachtgever opgegeven geadresseerde. Het in ontvangst nemen bij volmacht en/of de levering aan derden, anders dan de geadresseerde, is niet toegestaan. De Opdrachtgever dient in dit verband zorg te dragen voor een juiste en volledige naamsvermelding en adressering.

6.18. In het geval dat een geadresseerde niet meewerkt aan de door de Opdrachtgever gewenste ID-check, zal Boekuwzending het pakket niet afleveren en het aan de Opdrachtgever retourneren. De

ID-Check 8 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op restitutie van de verzendkosten en/of geheven toeslagen en/of tarieven. De kosten van het retourneren komen dan bovendien voor rekening van de Opdrachtgever.

   1. 7.1. De Opdrachtgever garandeert aan Boekuwzending dat elke zending aan de volgende voorwaarden voldoet: a. de goederen en/of zaken worden veilig en zorgvuldig verpakt en voorbereid, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en de omvang van de zaken/goederen. De zaken/goederen worden beschermd tegen de gewone risico’s van vervoer. De verpakking wordt tevens afgesloten op een manier waardoor eventuele manipulatie met de verpakking voor Boekuwzending duidelijk zichtbaar is;
   2. b. goederen en/of zaken met een gewicht van meer dan 70 kilogram worden verpakt per pallet;
   3. c. indien de zending klaar is om opgehaald te worden door Boekuwzending, dient deze duidelijk en correct gelabeld te zijn, waarbij gebruik gemaakt is van het label dat door Boekuwzending wordt toegezonden en/of door Boekuwzending beschikbaar wordt gesteld op de online omgeving mijn.boekuwzending.com. De labels zijn bovendien duidelijk zichtbaar op de grootste buitenzijde van de zending.
   4. d. de details van de zending, waaronder begrepen het aantal stuks, het gewicht, de afmetingen, de algemene omschrijving, het afleveradres en de contactgegevens van de ontvanger, worden door de Opdrachtgever volledig, correct en leesbaar ingevuld op de vrachtbrief;
   5. e. de waarde van de zending is niet hoger dan € 20.000,-, tenzij zulks voorafgaand aan de zending schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen met Boekuwzending;
   6. f. de inhoud van de zending valt niet onder de beperkingen als omschreven in de geldende wet- en regelgeving, waaronder begrepen (voor zover van toepassing) de IATA, ICAO, IMDG of ADR, en zoals nader toegelicht in deze Algemene Voorwaarden. De inhoud van de zending is ook niet verboden bij enige andere wet- en regelgeving of voorschriften van een land waarheen of waardoor de zending reist;
   7. g. de ontvanger is geen persoon of organisatie waarmee volgens enige toepasselijke wet- of regelgeving geen handel gedreven mag worden.
   8. 7.2. De Opdrachtgever stelt Boekuwzending voorafgaand aan de zending op de hoogte van de aard en inhoud van de zending, van de manier waarop de zending eventueel moet worden behandeld, en van de eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen, waarvan de Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze van belang (kunnen) zijn voor Boekuwzending.
   9. 7.3. De Opdrachtgever stelt Boekuwzending schadeloos en vrijwaart haar tegen aansprakelijkheden van welke aard ook en tegen alle kosten, schades of onkosten, waaronder juridische kosten en declaraties van advocaten, die Boekuwzending ten opzichte van de Opdrachtgever of enige derde moet maken als gevolg van een schending door de Opdrachtgever van enige verplichting uit dit artikel en/of artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien Boekuwzending ongewild een zending aanvaardt die een van de verplichtingen van de Opdrachtgever uit deze Algemene Voorwaarden schendt.
   10. 7.4. De Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat:

7. Verplichtingen Opdrachtgever

De nadere specificaties en eisen voor pakketten staan omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. 9 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

   1. a. Boekuwzending of enige (overheids)instantie, waaronder begrepen de douane- en veiligheidsdiensten, de zending op elk moment kan openen en inspecteren;
   2. b. Boekuwzending geheel naar eigen goeddunken mag weigeren om een zending te aanvaarden, indien deze zending door Boekuwzending beschouwd wordt als een zending die niet geschikt is om te versturen, of om enigerlei andere reden.
   3. 7.5. De Opdrachtgever draagt, indien van toepassing, de verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van laad- en losfaciliteiten bij de afzender en de ontvanger, overeenkomstig de aard en het gewicht van de te vervoeren goederen of zaken, alsmede voor het laden en lossen van het voertuig door Boekuwzending, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Partijen.
   4. 7.6. Indien door gebrekkige omstandigheden als omschreven in het vijfde lid van dit artikel, mensen, voertuigen of ladingen ernstig in gevaar worden gebracht, houdt Boekuwzending zich het recht voor om de behandeling van (deel)zendingen op te schorten of te weigeren.
   5. 7.7. Laad- en loslocaties dienen, ingeval sprake is van zendingen van pallets of grote pakketten (specificatie grootte), bereikbaar te zijn met een internationale vrachtauto, waarvan de trailer 13,6 meter groot is. Indien de omstandigheden ter plaatse hiervan afwijken, is Boekuwzending gerechtigd een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ingeval van beperkte ruimte in stadscentra of bij ter plaatse geldende, beperkende regelgeving of bij bijzonder afgelegen gebieden. De standaard verzendtermijnen zijn in dergelijke afwijkende omstandigheden ook niet van toepassing.
   6. 7.8. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor naleving van alle geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, onder meer –maar niet beperkt tot- wet- en regelgeving inzake douaneafhandeling, die van toepassing is op grensoverschrijdend vervoer.
   7. 7.9. De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de opmaak van de benodigde uit- en doorvoerdocumenten, en de eventueel benodigde aangifte bij de douane(uitklaring). De invoeraangifte in het land van bestemming wordt plaatselijk verzorgd, al dan niet door een systeempartner van Boekuwzending. De kosten die daarmee gepaard gaan, alsmede de lokale rechten, al dan niet bij wijze van naheffing opgelegd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot invoerrechten, accijnzen en btw, komen voor rekening van de Opdrachtgever, naast de gebruikelijke tarieven en/of toeslagen.
   8. 7.10. De transportdocumenten met betrekking tot douanegoederen dienen door de Opdrachtgever, voorafgaand aan de dienstverlening van Boekuwzending, aangeboden te worden via de online omgeving mijn.boekuwzending.com. Indien deze documenten niet of niet tijdig worden aangeleverd, zal Boekuwzending de goederen niet verzenden en/of leveren zoals overeengekomen. In een dergelijke situatie is Boekuwzending nooit aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever ten gevolge hiervan.
   9. 7.11. Boekuwzending behoudt zich het recht voor om eventuele extra kosten die bij de douaneafhandeling kunnen ontstaan, door te belasten aan de Opdrachtgever.
   10. 7.12. De Opdrachtgever machtigt en verleent opdracht aan Boekuwzending, om, indien noodzakelijk, de in de (douane)wetgeving voorgeschreven aangiften te verrichten in naam en voor rekening van de Opdrachtgever. Het staat Boekuwzending daarbij vrij om gebruik te maken van de diensten van

Laad- en losfaciliteit

Douane-afhandeling 10 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

derden. Boekuwzending kan voor deze diensten additionele toeslagen en/of tarieven in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

7.13. De machtiging als omschreven in lid 12 van dit artikel, geldt, indien van toepassing, voor de ten behoeve van de Opdrachtgever aangebrachte zending(en), voor welke zending(en) de Opdrachtgever de opdracht aan Boekuwzending heeft verstrekt.

7.14. Voor zendingen met een bestemming buiten de Europese Unie, dient de Opdrachtgever altijd een kopie van de handelsfactuur te verstrekken aan Boekuwzending, en eventueel een EUR-Certificaat. Dit kan door deze stukken online beschikbaar te stellen via mijn.boekuwzending.com, dan wel door in vijfvoud bij de zending te voegen.

7.15. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het eventuele niet-betalen, door een geadresseerde, van invoerrechten en btw alsmede de kosten voor het retourzenden van de goederen in een dergelijk geval.

7.16. De Opdrachtgever vrijwaart Boekuwzending voor alle vorderingen die verband houden met de douaneafhandeling.

8.1. De Opdrachtgever stemt in met het achterwege blijven van een zogenoemde “stukstalcontrole”, door Boekuwzending of door Boekuwzending ingeschakelde derden, waaronder begrepen vervoerders, indien een dergelijke stukstalcontrole onmogelijk of bezwaarlijk is, bijvoorbeeld doordat de zending door de Opdrachtgever is aangeleverd op gesealde pallets of zelf beladen containers.

8.2. Indien geen stukstalcontrole kan plaatsvinden, zal het exact aantal afgeleverde pakketten, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever, worden bepaald op basis van het aantal door Boekuwzending ingescande pakketten, ook ingeval de vervoerder de verzendlijst van de Opdrachtgever heeft ondertekend.

8.3. In geen geval zal de aftekening van de verzendlijst door de vervoerder of een andere derde, enige erkenning van Boekuwzending leveren ten aanzien van de inhoud van een pakket of zending, toereikendheid van een verpakking of aflevering van een zending.

8.4. Tenzij overeengekomen volgens de voorwaarden van dit artikel, accepteert Boekuwzending geen zendingen die onder rembours verstuurd worden. Indien toch remboursen van toepassing zijn dan zullen de geldende remboursprovisies per Overeenkomst afgestemd worden. Boekuwzending is niet aansprakelijk indien de door Boekuwzending ontvangen cheques ongedekt blijken te zijn. Boekuwzending is in een dergelijk geval niet gehouden tot het afdragen van remboursgelden.

8.5. Het versturen van zogenoemde Cash on Delivery (C.O.D.)-zendingen, geschiedt uitsluitend middels door Boekuwzending verstrekte of aan de zending voorafgaand goedgekeurde C.O.D.-etiketten.

8.6. Indien de Opdrachtgever instructies geeft die inhouden dat er in afwijking van eerder gegeven betalingsinstructies door Boekuwzending moet worden afgeleverd, moeten deze instructies

8. Levering

Stukstalcontrole

Cash on delivery (C.O.D.) / rembours 11 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

schriftelijk aan Boekuwzending worden gemeld. Tussentijdse wijziging van het C.O.D.-bedrag is niet mogelijk.

8.7. De Opdrachtgever is verplicht de gegevens van C.O.D.-zendingen middels een datafile aan te leveren. Indien Boekuwzending niet tijdig de beschikking heeft gekregen over de datafile, ongeacht de oorzaak daarvan, zal niet worden overgegaan tot uitlevering van het C.O.D.-pakket.

8.8. Boekuwzending verplicht zich, nadat een C.O.D.-zending is afgeleverd, de door haar ontvangen C.O.D.-gelden onverwijld, doch in ieder geval binnen vier weken aan de Opdrachtgever af te dragen, tenzij anders is overeengekomen. De termijn van vier weken vangt aan op de dag waarop Boekuwzending de C.O.D.-gelden op haar rekening heeft ontvangen.

8.9. Voor alle aansprakelijkheden ten aanzien van C.O.D.-zendingen, waaronder begrepen gevallen van verlies, diefstal, beschadiging en vertraging, geldt de standaardaansprakelijkheidsregeling van Boekuwzending zoals in deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd.

8.10. Boekuwzending is aan de Opdrachtgever in geen geval rente verschuldigd over door Boekuwzending ontvangen C.O.D.-gelden. Dit geldt ook indien Boekuwzending, om wat voor reden dan ook, niet binnen de in lid 8 van dit artikel genoemde termijn de ontvangen gelden op rekening van de Opdrachtgever stort.

8.11. De enkele vermelding of het verzoek van de Opdrachtgever tot aflevering of afhaling op een bepaald tijdstip of moment, bindt Boekuwzending nooit.

8.12. De doorlooptijden c.q. verzendtermijnen die door Boekuwzending worden afgegeven, betreffen altijd bij benadering afgegeven tijden, die Boekuwzending niet binden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Boekuwzending.

   1. 9.1. Boekuwzending is slechts gehouden zendingen in behandeling te nemen waarvan de labels, de verpakking, het gewicht en de omvang voldoen aan de volgende specificaties: a. Voorzien van een onlosmakelijk aan de zending bevestigd, met een machine te lezen, middels Boekuwzendingsoftware geprint barcode label, dat de juiste adresgegevens (geen postbusnummer) en landcode van de geadresseerde bevat;
   2. b. Voor pakketten is het maximale gewicht 31,5 kilogram; maximale lengte 175 centimeter en maximale omtrek (dubbele breedte plus dubbele hoogte plus lengte) 300 centimeter.
   3. c. Geschikt voor verwerking in automatische sorteermachines en mechanische overslag; een pakket dient tenminste een diagonale val test vanaf een hoogte van 80 cm te kunnen doorstaan en een drukweerstand van 100 kilogram;
   4. d. Scheurvrij en lekdicht verpakt, en zodanig dat de inhoud niet kan verschuiven in de verpakking;
   5. e. Zodanig dichtgetaped dat het onmogelijk is het pakket te openen zonder sporen achter te laten;
   6. f. Zodanig verpakt dat de inhoud bestand is tegen wijzigende klimatologische omstandigheden;
   7. g. Indien het emmers, blikken en/of flessen betreft: verpakt in een vooraf door Boekuwzending goedgekeurde verpakking (PTZ-verpakking) (polysterol/piepschuim).
   8. 9.2. Meerdere pakketten mogen niet tot één pakket worden samengebonden.

Verzendtermijnen

9. Pakketten en pallets 12 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

9.3. Indien de verpakking, het gewicht of de omvang van het pakket niet voldoet aan de in lid 1 vermelde vereisten, kan Boekuwzending besluiten het desbetreffende pakket toch in behandeling te nemen als zogenaamd Non-conveyable-pakket (NC-pakket). NC-pakketten zijn pakketten die vanwege hun vorm of aard aanvullend handmatig gesorteerd moeten worden. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

9.4. Het voorgaande lid laat onverlet het recht van Boekuwzending om bij overschrijding van de maximale afmetingen, het betreffende pakket te retourneren naar de afzender en/of de Opdrachtgever, of bij herhaalde aanbieding te vernietigen, alsmede de plicht van de Opdrachtgever om Boekuwzending, in het geval van schade, schadeloos te stellen.

9.5. Losse colli zendingen worden, tenzij anders overeengekomen, aan de hand van het totaal gewicht van een zending, volgens kilogramstaffel berekend. Het maximumgewicht per ondeelbare colli is 40 kilogram.

9.6. Ondeelbare colli waarbij het gewicht zwaarder is dan het gewicht van 40 kilogram worden op basis van het pallettarief of met behulp van volumeberekening afgerekend. Iedere colli dient te zijn voorzien van een etiket c.q. adreslabel met daarop de volledige adresgegevens van de afzender en de ontvanger (naam, adres, postcode en woonplaats).

9.7. Indien de transportopdrachten binnen 24 uur voor vertrekdatum worden afgezegd, zal Boekuwzending 80% van het overeen gekomen vrachttarief in rekening brengen. Bij annulering op de laaddatum brengt Boekuwzending het volledige vrachttarief in rekening. Het vrachttarief is gebaseerd op 1 laad– en 1 losadres per zending.

9.8. Tenzij anders overeengekomen zijn palletprijzen gebaseerd op het maximum vloeroppervlak, hoogte en gewicht per pallet, omschreven in onderstaande ‘Volumeberekeningen’. Pallets met een groter vloeroppervlak, hoogte of een zwaarder gewicht, worden teruggerekend naar het gestelde maximum per pallet en afgerond naar boven, op hele pallets berekend. Iedere pallet dient te zijn voorzien van een etiket c.q. adreslabel met daarop de volledige adresgegevens van de afzender en de ontvanger (naam, adres, postcode en woonplaats).

9.9. Tenzij anders overeengekomen in de offerte hanteert Boekuwzending de volgende volumeberekeningen:

Volumeberekeningen

Internationale vracht (Benelux vracht):

1 m3 = 333 kilogram 1 blokpallet = 120 x 100 x max. 250 hoogte

1 m3 = 250 kilogram 1 blokpallet = 120x 100 x max. 220 hoogte

1 laadmeter = 1850 kilogram 1 europallet = max. gewicht 750 kg

1 laadmeter = 1500 kilogram 1 europallet = max. gewicht 500 kg

1 blokpallet = 120 x 100 x max. 250 hoogte 1 blokpallet = max. gewicht 850 kg

1 europallet = 120 x 80 x max. 220 hoogte 1 blokpallet = max. gewicht 625 kg

Lengtevrachtberekening

Naar laadmeters: (lxbxh) / 2.40 = het aantal laadmeters dat de lengtevracht in beslag neemt.

4ADR / ISO toeslag 13 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

9.10. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zal Boekuwzending voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of het geconditioneerd en/of verwarmd vervoer van goederen een toeslag berekenen van 20% op het vrachttarief.

9.11. De overeengekomen vrachttarieven zijn gebaseerd op de volgende aannames voor laad –en lostijden:

9.12. Kosten ontstaan door wachttijd, Boekuwzending niet verwijtbaar en onvoorzien, onder andere wegens meer dan gebruikelijke vertraging aan landsgrenzen bij uitvoering van douaneformaliteiten dan wel ten gevolge van onder meer onvoorziene stakingsacties, ofwel te wijten aan de afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de vrachtbrief of andere bescheiden zoals, zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

9.13. De tarieven van Boekuwzending voor het laden en lossen zijn gebaseerd op de aanname dat er op zowel het laad– als losadres voldoende en adequate middelen aanwezig zijn om de goederen te verzenden en ontvangen. Indien deze middelen niet aanwezig zijn, dient de Opdrachtgever dit schriftelijk en voor het sluiten van de Overeenkomst aan Boekuwzending te vermelden. Boekuwzending kan in overleg zorgdragen voor extra laad– en losmiddelen. De extra kosten die daarmee gepaard gaan, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien er door gebruik van laad– en losmiddelen op locatie een ongeval veroorzaakt wordt waarbij chauffeurs of derden letsel bekomen, is Boekuwzending daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. Indien letsel ontstaat doordat op het afleveradres gebrekkige laad- en losmiddelen aanwezig zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die daardoor ontstaat.

9.14. Tijdleveringen dienen altijd bij aanvraag schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De planning van Boekuwzending kan alleen in overleg en bij bevestiging een tijdlevering garanderen. Voor iedere tijdlevering zal 25% toeslag op de vrachtprijs met een minimum van € 45,00 extra kosten in rekening gebracht worden. Boekuwzending is niet aansprakelijk voor de gevolgkosten van een te laat geleverde tijdlevering. Boekuwzending verstaat onder tijdlevering het leveren van de goederen op een bepaalde dag of in een dagdeel, geen tijdstip. Een en ander wordt nader gespecificeerd in BIJLAGE 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

9.15. Indien de goederen verpakt zijn op zogenoemde Europallets, zal Boekuwzending deze pallets niet ruilen op het laad- en losadres, tenzij de Opdrachtgever daarvoor een uitdrukkelijke opdracht geeft aan Boekuwzending. Het staat Boekuwzending alsdan vrij daarvoor extra kosten in rekening te

Laad- en lostijden

▪ Laden nationaal (<5000 kilogram): 30 minuten

▪ Laden internationaal (<5000 kilogram): 45 minuten;

▪ Laden nationaal (>5000 kilogram): 60 minuten

▪ Laden internationaal (>5000 kilogram): 60 minuten;

▪ Lossen nationaal (<5000 kilogram): 30 minuten

▪ Lossen internationaal (<5000 kilogram): 45 minuten;

▪ Lossen nationaal (>5000 kilogram): 60 minuten

▪ Lossen internationaal (>5000 kilogram): 60 minuten;

Indien de werkelijke laad- en lostijden langer zijn dan de hierboven genoemde tijden, zal Boekuwzending extra kosten in rekening brengen van € 55,- per uur.

Laad- en losmiddelen

Tijdleveringen

Palletadministratie 14 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

brengen ten laste van de Opdrachtgever. Boekuwzending zal, indien de Opdrachtgever hiertoe voorafgaand aan de zending schriftelijk verzoekt, een palletregistratie bijhouden.

9.16. De Opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op een eventueel tegoed aan pallets wanneer een schriftelijk verzoek is ingediend en bij overlegging van een getekende palletbon van Boekuwzending.

9.17. Palletbonnen en/of palletadministraties van de Opdrachtgever of derden worden niet geaccepteerd als geldig bewijsmateriaal van een eventueel tegoed.

9.18. Indien gewenst, kan de Opdrachtgever een kopie van de palletbon opvragen bij de palletadministratie van Boekuwzending. Alle en in goede staat verkerende europallets worden geadministreerd en kunnen geruild worden. Beschadigde europallets kunnen niet in de saldi meegenomen worden. Bij berekening van alle saldi wordt een standaardpercentage verlies c.q. uitval van 10% ingecalculeerd. Dit houdt in dat Boekuwzending in geval van een palletschuld, 90% van de schuld zal retourneren. Het gehanteerde systeem voor europallets heeft enkel betrekking op de zogenaamde palletruillanden, en geldt onder meer niet voor Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Spanje en Portugal. Alle pallets voor de laatstgenoemde landen worden gezien als éénwegpallets. Buiten europallets hanteert Boekuwzending geen ruilsystemen voor emballage en worden deze verpakkingen gezien als éénwegmateriaal. Claims op europallets dienen uiterlijk binnen 3 maanden na transport bij Boekuwzending schriftelijk ingediend te worden.

   1. 9.19. Indien sprake is van onoverkomelijke obstakels, waaronder begrepen omstandigheden waardoor een zending door Boekuwzending of door Boekuwzending ingeschakelde derden niet kan worden geretourneerd, heeft Boekuwzending in de volgende situaties het recht om zich te ontdoen van de pakketten: a. Indien Boekuwzending of een door Boekuwzending ingeschakelde derde vanwege ontbrekende informatie niet in staat is om instructies te verkrijgen of de Opdrachtgever of de geadresseerde te identificeren, wat onder meer het geval is indien de Opdrachtgever of geadresseerde gedurende 30 dagen niet kan worden bereikt of vastgesteld;
   2. b. Als de goederen bederfelijk zijn of een gevaar voor mensen, dieren of zaken vormen;
   3. c. Om te voldoen aan een overheidsbesluit.
   4. 9.20. De Opdrachtgever zal de kosten die Boekuwzending maakt vanwege het ontdoen van pakketten op het eerste verzoek van Boekuwzending vergoeden.
   5. 9.21. Indien Boekuwzending niet in staat is om instructies te verkrijgen vanwege een gebrek aan informatie of de Opdrachtgever of de geadresseerde niet binnen een termijn van 30 dagen kan identificeren (zie artikel 9.19), zal zij nog een aanvullende periode van 30 dagen wachten alvorens de pakketten worden vernietigd. Deze additionele periode is niet van toepassing in geval van bederfelijke goederen en goederen die een gevaar voor mensen, dieren of zaken zijn, noch als vernietiging nodig is vanwege een overheidsbesluit.
   6. 10.1. Indien sprake is van onoverkomelijke obstakels waardoor de zendingen niet conform de Overeenkomst door Boekuwzending of door Boekuwzending ingeschakelde derden kunnen worden bezorgd, bijvoorbeeld wanneer een verkeerd bezorgadres is opgegeven; de geadresseerde niet kan worden gelokaliseerd; het bezorgadres niet toegankelijk is; het pakket niet door de geadresseerde

Ontdoen van pakketten

10. Retourneren 15 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

   1. wordt geaccepteerd of rembours niet wordt afgedragen) of als het in de Overeenkomst bepaalde aantal afleverpogingen zonder succes heeft plaatsgevonden, heeft Boekuwzending het recht om de zending aan de Opdrachtgever te retourneren met inachtneming van het navolgende, zulks mits in de Overeenkomst niet anders is bepaald: a. Bij zendingen binnen de EU: onmiddellijk, zonder dat instructies van de Opdrachtgever zijn vereist;
   2. b. Indien sprake is van betaling van douaneheffingen: na 14 dagen als de betaling van de heffingen uitblijft, instructies uitblijven of om andere redenen.
   3. 10.2. De Opdrachtgever zal de kosten die Boekuwzending maakt vanwege het retourneren op eerste verzoek vergoeden.
   4. 10.3. Retourzendingen via Collection Request kunnen uitsluitend via internet worden opgegeven. De extra doorlooptijd voor Collection Request beloopt bij benadering één tot drie werkdagen. Collection Request met ID-Check is uitgesloten.
   5. 10.4. Voor het retourneren van pakketten en/of zendingen worden de tarieven in rekening gebracht zoals in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
   6. 10.5. De Opdrachtgever en/of ontvanger van een zending heeft de mogelijkheid een zending te retourneren bij een pakketshop en/of afhaalpunt van Boekuwzending. Enkel indien Boekuwzending heeft getekend voor ontvangst van het retourpakket, is sprake van een geldige retourzending.
   7. 11.1. De tarieven voor de dienstverlening door Boekuwzending zijn te vinden op de website www.boekuwzending.com.
   8. 11.2. Maatwerktarieven worden door Boekuwzending vastgesteld aan de hand van het volume van de pakketten en aan de hand van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
   9. 11.3. Indien geen afspraken zijn gemaakt die van de standaard tarievenlijst afwijken, is de standaard tarievenlijst die op de dag van ontvangst van de zending vindbaar is op www.boekuwzending.com van toepassing. Als het tarief (mede) aan de hand van het gewicht wordt bepaald zal het gewicht zoals dat op het verzenddepot van Boekuwzending is gemeten als basis van de berekening gelden.
   10. 11.4. Boekuwzending behoudt zich het recht voor om jaarlijks haar tarieven te wijzigen.
   11. 11.5. Boekuwzending behoudt zich het recht voor om haar tarieven jaarlijks tussentijds te wijzigen indien de toegezegde aantallen niet bereikt worden.
   12. 11.6. De genoemde tarieven zijn exclusief een eventuele brandstof- en toltoeslag. Boekuwzending behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op elk willekeurig moment een brandstoftoeslag te heffen op alle nationale en internationale zendingen. De hoogte alsmede de duur van deze toeslag wordt bepaald door Boekuwzending. De kilometerprijzen zijn gebaseerd op een standaard dieselolieprijs van € 1,01 inclusief btw per liter. Dit betekent dat bij een stijging van de dieselolieprijs met € 0,022, een dieseltoeslag van 1% op de tarieven wordt gehanteerd. De prijzen van de pomp zijn gebaseerd op de prijzen van Shell Nederland B.V., te vinden op www.oliecentrale.nl.

11. Tarieven 16 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

11.7. De tarieven van Boekuwzending zijn gebaseerd op het verstrekken van verzend- en afhaalopdrachten via het elektronisch systeem van Boekuwzending. Boekuwzending is gerechtigd om voor elke verlangde handeling buiten het elektronisch systeem om handelingskosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.8. De tarieven zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever aangegeven maten en gewichten. Indien deze in werkelijkheid na meting door Boekuwzending hoger blijken te zijn, volgt een naheffing.

11.9. Alle door Boekuwzending genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

11.10. Alle door Boekuwzending, voor het verrichten van vervoer, genoteerde tarieven zijn exclusief andere vormen van belasting, heffing, kosten en in- en uitvoerrechten en overige van overheidswege opgelegde kosten. Dergelijke kosten en heffingen komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever.

11.11. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen, zijn de gebruikelijke vergoedingen voor geleverde diensten van toepassing, in overeenstemming met de prijslijst van Boekuwzending in de op dat moment geldende versie, waarvan de vindplaats is omschreven in lid 1 van dit artikel. Van toepassing zijn de prijzen die op de dag van order plaatsing gelden. Kosten van Collection Requests uit het buitenland worden afzonderlijk aan de Opdrachtgever berekend.

11.12. Indien vergoedingen, kosten of uitgaven die verbandhouden met een transactie tussen de Opdrachtgever en de geadresseerde door een buitenlandse geadresseerde betaald dienen te worden, dan is de Opdrachtgever gehouden deze bedragen te betalen, als deze niet bij een eerste verzoek van Boekuwzending door de buitenlandse geadresseerde betaald worden.

11.13. Boekuwzending behoudt zich het recht voor om, indien een onderzoek naar de kredietwaardigheid daartoe naar mening van Boekuwzending aanleiding geeft, aanvullende zekerheid in de vorm van een waarborgsom te verlangen.

11.14. De toeslag is het supplementair forfaitaire bedrag dat daarvoor is vastgesteld zoals vermeld op de op het moment van inscannen van de zending geldende tarievenlijst van Boekuwzending.

11.15. Toeslagen worden onder meer, maar niet uitsluitend, geheven:

11.16. Eventueel geheven toeslagen worden per verzonden factuur vermeld.

11.17. Voor groupagezendingen naar Nederlandse eilanden en Zeeuws-Vlaanderen geldt een standaardtoeslag van € 45,-

op zendingen die vanwege hun vorm of aard aanvullend handmatig gesorteerd moeten worden (de zogenoemde NC-pakketten);

op het uitvoeren van een ID-check overeenkomstig artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

indien via het systeem van Boekuwzending beschikbare afleverbevestigingen geleverd dienen te worden die ouder dan een jaar zijn, en niet ouder dan twee jaar (immers, vanaf twee jaar na leveringsdatum worden de bewijzen van levering niet meer verstrekt door Boekuwzending);

Op Collection Requests die door toedoen van de Opdrachtgever of de door hem opgegeven verzendpartij niet afgehaald kunnen worden.

17 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

   1. 12.1. De volgende zaken en/of goederen zijn uitgesloten van verzending voor de pakketdienst van Boekuwzending in het binnenland, tenzij hierover schriftelijke en voorafgaande andersluidende afspraken met Boekuwzending worden gemaakt: a. Alle pakketten die niet voldoen aan de productspecificatie zoals vermeld in artikel 9;
   2. b. Goederen van bijzondere waarde: in het bijzonder goederen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit edelmetalen, edelstenen, parels, antiquiteiten en/of kunstvoorwerpen;
   3. c. Geld, oorkonden, documenten, waardepapieren, effecten (munten, bankbiljetten, deviezen, cheques, kredietkaarten, wisselbrieven, titels aan toonder en andere titels) en documenten die een prestatie in geld belichamen;
   4. d. Pols- en zakhorloges indien en voor zover één stuk exemplaar de waarde van € 520,- overschrijdt,
   5. e. Het geheel van per pakket verzonden cadeau- en/of waardebonnen en/of toegangskaarten indien dit pakket het bedrag van € 520,- overschrijdt;
   6. f. Bont, tapijten, sieraden, bijouterieën en lederwaren;
   7. g. Overige goederen, indien hun waarde ligt boven het bedrag van € 13.000,-;
   8. h. Pakketten waarvan inhoud, transport of uiterlijke vorm strijdig zijn met de wettelijke bepalingen;
   9. i. Gevaarlijke of snel bederfelijke goederen en goederen die gekoeld moeten worden, middelen voorkomende op de lijst als bedoeld in de artikelen 2,3 en/of 3a vijfde lid van de Opiumwet, levende of dode dieren, medische of biologische proefobjecten, medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen/organen, planten en bloemen alsmede goederen die naar oordeel van Boekuwzending als voedingsmiddelen gekwalificeerd kunnen worden;
   10. j. Aan invoerrechten onderworpen goederen en carnetgoederen.
   11. 12.2. Bij grensoverschrijdend transport zijn uitgesloten van verzending: a. Goederen waarvan de import of export verboden is of slechts is toegestaan met speciale vergunningen volgens de richtlijnen van de betreffende landen van verzending, doorvoer en aflevering;
   12. b. Goederen waarvoor een waarde is aangegeven als bedoeld in artikel 24 van het CMR of waardoor een verklaring van bijzonder transport belang is afgegeven als bedoeld in artikel 26, lid 1 van het CMR;
   13. c. Exportpakketten waarbij de vereiste douanedocumenten ontbreken of niet zichtbaar door de Opdrachtgever op het pakket zijn aangebracht;
   14. d. Ieder voorwerp dat, hoewel het niet onder een van de bovengenoemde categorieën valt, door zijn aard of verpakking een gevaar voor derden, de volksgezondheid, het milieu of de veiligheid van installaties, gebouwen, derden of vervoermiddelen zou kunnen vormen of andere pakketten zou kunnen beschadigen.
   15. 12.3. Boekuwzending is bevoegd doch niet verplicht te controleren of de inhoud van een pakket uitgesloten is van verzending.
   16. 12.4. Het is binnen het systeem van Boekuwzending toegestaan de aanvaarding of verdere verzending van pakketten te weigeren, als er een reden is om te veronderstellen dat het pakket van verzending is uitgesloten conform artikel 12.1 en 12.2 van deze Algemene Voorwaarden.

12. Uitsluiting van verzending 18 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

12.5. Het aannemen van goederen die uitgesloten zijn conform deze Algemene Voorwaarden betekent niet dat er wordt afgezien van het uitsluiten van verzending.

12.6. Het staat Boekuwzending vrij om, ter afwending van gevaar, pakketten te vernietigen die van transport zijn uitgesloten maar waren aanvaard, voor zover de situatie het rechtvaardigt. De Opdrachtgever wordt hier alsdan van in kennis gesteld.

12.7. De Opdrachtgever is jegens Boekuwzending aansprakelijk voor alle schade die conform lid 1 en 2 van dit artikel uitgesloten pakketten aan Boekuwzending, aan derden, aan andermans eigendommen of op enigerlei andere wijze veroorzaken, en vrijwaart Boekuwzending tegen alle vorderingen van derden die het gevolg zijn van het aanbieden, aanvaarden en vervoeren van deze pakketten.

13.1. Indien tussen Partijen niet anders is overeengekomen, worden betalingen door Boekuwzending geïncasseerd middels automatische incasso.

13.2. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden om de facturen van Boekuwzending te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.

13.3. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de Opdrachtgever vanaf die datum zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand over het factuurbedrag verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan de Opdrachtgever niet toegestaan.

13.4. Uitsluitend betalingen aan Boekuwzending of aan een door Boekuwzending schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend.

13.5. De in het bezit van Boekuwzending zijnde doordruk of kopie van de door Boekuwzending verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigde rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

13.6. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen tien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Boekuwzending te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

13.7. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

13.8. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Boekuwzending, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Boekuwzending een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Boekuwzending.

13.9. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het

13. Betaling 19 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

13.10. Indien een automatische incasso-opdracht door de Opdrachtgever wordt gestorneerd, geldt dit als verzuim aan de zijde van de Opdrachtgever.

13.11. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede eventuele storneringskosten, die Boekuwzending maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding inzake de buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 1.500,- per vordering), tenzij Boekuwzending aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

13.12. Facturen worden door Boekuwzending verstuurd zonder CMR-vrachtbrief. Deze vrachtbrief zendt Boekuwzending na op eerste verzoek, tegen betaling van een bedrag van € 7,50.

13.13. Boekuwzending behoudt zich het recht voor om grotere zending (door Boekuwzending te bepalen), bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te accepteren.

14.1. De overeenkomst tussen Boekuwzending en de Opdrachtgever wordt aangegaan bepaalde tijd, te weten voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De Overeenkomst komt automatisch te eindigen nadat de opdracht door Boekuwzending is afgerond.

14.2. De overeenkomst die voor onbepaalde tijd wordt gesloten, kan uitsluitend worden opgezegd tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

14.3. Ingeval Partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaan en tussentijdse opzegging niet uitgesloten is, geldt dat indien de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, Boekuwzending recht heeft op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Boekuwzending toe te rekenen zijn.

14.4. Alle tussen Boekuwzending en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten kunnen door Boekuwzending zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds worden ontbonden door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

14. Contractsduur en beëindiging

indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;

indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Opdrachtgever, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;

indien de Opdrachtgever haar crediteuren een akkoord aanbiedt;

20 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

indien de onderneming van de Opdrachtgever staakt of dreigt te staken;

indien na het sluiten van de overeenkomst Boekuwzending ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Boekuwzending inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

De Opdrachtgever enige op haar krachtens tussen Boekuwzending en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of krachtens de wet op de Opdrachtgever rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;

indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Boekuwzending kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Boekuwzending kan worden gevergd. 14.5. Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle vorderingen van Boekuwzending op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Boekuwzending recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

   1. 14.7. In gevallen waarin de Overeenkomst tussen Partijen bestaat uit de eenmalige levering van een of meerdere pakketten en/of pallets, geldt dat de Overeenkomst eindigt: a. Indien de zending door de vervoerder en/of Boekuwzending is aangeboden aan de geadresseerde;
   2. b. Indien de zending door Boekuwzending is opgeslagen na de laatste afleverpoging, gelet op het bepaalde in artikel 9.19 e.v. van deze Algemene Voorwaarden.
   3. 15.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Boekuwzending gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Boekuwzending daardoor direct of indirect ontstaan.
   4. 15.2. Boekuwzending is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Boekuwzending is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens en/of bestanden.
   5. 15.3. Boekuwzending is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het gebruik van goederen en diensten die Boekuwzending of aan Boekuwzending gelieerde ondernemingen leveren aan de Opdrachtgever. Boekuwzending is evenmin aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of overige derden lijden als gevolg van handelen of nalaten van een door Boekuwzending ingeschakelde derde.
   6. 15.4. Indien Boekuwzending jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, dan is deze aansprakelijkheid in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Boekuwzending.

15. Aansprakelijkheid 21 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

15.5. Boekuwzending is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.

15.6. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Boekuwzending tegenover de Opdrachtgever ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren alsmede ter zake van onrechtmatig handelen – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Boekuwzending in voorkomend geval uitkeert of in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Boekuwzending, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, tot de nettowaarde van de factuur ter zake de goederen en/of diensten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van goederen en/of diensten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, ofwel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste door Boekuwzending aan de Opdrachtgever verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de aansprakelijkheid is ontstaan.

15.7. De totale aansprakelijkheid van Boekuwzending jegens de Opdrachtgever ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren alsmede ter zake van onrechtmatig handelen – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – is in ieder geval te allen tijde steeds beperkt tot een bedrag van 10% van de laatste factuur, met een maximum van € 10.000,-.

15.8. Alle ondergeschikten van Boekuwzending kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Boekuwzending beroepen op de bovenstaande bepalingen.

15.9. Schade waarvoor Boekuwzending aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Boekuwzending gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Een aansprakelijkheidsvordering jegens Boekuwzending vervalt in ieder geval binnen zes maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

   1. 15.10. Aansprakelijkheid van Boekuwzending voor vertraging, verlies of beschadiging van zendingen is in elk geval uitgesloten wanneer: a. De behandeling ervan overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten, ook indien de zending al dan niet tegen betaling van een toeslag daadwerkelijk door Boekuwzending in behandeling is genomen;
   2. b. De schade moet worden toegeschreven aan handelingen of nalatigheid van de Opdrachtgever, de geadresseerden of derden die door deze partijen zijn ingeschakeld;
   3. c. De schade is veroorzaakt door het gebruikte verpakkingsmateriaal of de wijze waarop de zending verpakt is;
   4. d. De schade gevolg is van vertraging wegens het vervullen van douaneformaliteiten.
   5. 15.11. Indien de Opdrachtgever een retourzending uitvoert overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is Boekuwzending nooit aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tussen het

22 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

moment van ontvangst door de geadresseerde en het moment van afgifte door de geadresseerde aan het afgiftepunt van Boekuwzending.

15.12. Boekuwzending is nimmer aansprakelijk voor de eventuele illegaliteit van aangeboden zendingen ten aanzien van de inhoud.

15.13. Boekuwzending is niet aansprakelijk terzake rechtmatige conservatoire of executoriale inbeslagname van pakketten en/of zendingen, om welke reden dan ook, door derden.

16.1. De Opdrachtgever vrijwaart Boekuwzending volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten, waaronder begrepen juridische kosten en declaraties van advocaten, van derde partijen die voortkomen uit of verband houden met de een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst door de Opdrachtgever, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt, tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 BW, alsmede aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.

16.2. Indien Boekuwzending uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Boekuwzending zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

16.3. De Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld af te dekken. De Opdrachtgever is op eerste verzoek van Boekuwzending gehouden aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Boekuwzending aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Boekuwzending geschieden. Een eventuele uitkering aan Boekuwzending op grond van een door de Opdrachtgever gesloten verzekeringsovereenkomst laat de vorderingen tot schadevergoeding van Boekuwzending op de Opdrachtgever, voor zover deze de uitkering overtreffen, onverlet.

16.4. De Opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

16.5. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Boekuwzending, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Boekuwzending en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

17.1. Iedere zending van Boekuwzending die aan vervoerder DPD wordt meegegeven, valt onder de standaard aanvullende Boekuwzendingverzekering vanaf het moment van inscannen van dat pakket in het logistieke systeem van Boekuwzending. Deze verzekering dekt tot een bedrag van maximaal € 520,- de schade die de aansprakelijkheid van Boekuwzending volgens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden overschrijdt, tot aan de inkoopwaarde van de goederen. In dit bedrag zijn eventuele vervoerskosten inbegrepen. Overige zendingen van Boekuwzending zijn niet standaard meeverzekerd, en kunnen alleen middels een voorafgaande, schriftelijke opdracht door de Opdrachtgever aan Boekuwzending worden verzekerd. Schade die ontstaat bij overige (dus niet DPD) zendingen wordt vergoed op basis van de AVC/CMR condities. Hierbij wordt vermissing van pakketten die nog geen scan hebben gekregen op het eerste depot vergoed volgens AVC/CMR condities

16. Vrijwaring

17. Verzekering 23 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

vergoed ad € 3,- per netto kilo als het gaat om zendingen binnen Nederland en € 10,- per netto kilo in het geval van zendingen buiten Nederland, tot maximaal de inkoopwaarde van de desbetreffende goederen.

17.2. De waarde van de zendingen wordt door de Boekuwzendingverzekering gesteld op de inkoopwaarde bij nieuwe goederen en op de geldende marktwaarde bij gebruikte goederen.

17.3. Buiten de dekking van deze verzekering vallen in elk geval, maar niet uitsluitend:

 1. a. Zendingen waarvoor elders verzekeringsdekking bestaat, ongeacht de begunstigde van deze verzekering, tenzij een dergelijke verzekering slechts een deel van de schade uitkeert; in dat laatste geval geeft de verzekering aanspraak op uitkering van een bedrag € 520,00 minus het bedrag waarvoor een aanspraak op deze andere verzekeraar bestaat. Het is aan de Opdrachtgever zelf om zorg te dragen dat er geen dubbele verzekering(en) is/zijn;
 2. b. Pakketten bedoeld in artikel 12;
 3. c. Verpakkings- en handlingskosten en btw-bedragen en alle overige wettelijk vastgelegde kosten en af te dragen gelden;
 4. d. Pakketten waarvan geen verzendbewijs kan worden overlegd;
 5. e. Schade die gezien de aard van de zaken, hun verpakking en de geautomatiseerde wijze van afhandeling van deze pakketten bij een normale zorgvuldige behandeling kan optreden (bijv. schrammen en deuken van geringe aard, breuk schade aan zeer breukgevoelige artikelen zoals voorwerpen van glas, aardewerk, keramiek, steen, hard plastic, suiker- of chocolade werk en gietijzeren voorwerpen);
 6. f. Niet verpakte zaken zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, banden en jerrycans;
 7. g. Schade aan de inhoud van het pakket en de productverpakking indien die productverpakking gebruikt wordt als transportverpakking en het pakket derhalve niet in transportverpakking conform artikel 17 van deze Algemene Voorwaarde bij Boekuwzending is aangeleverd. Een productverpakking biedt informatie over het product en is een wezenlijk onderdeel van het concept van het product. 17.4. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of gedeeltelijk manco worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, met vermelding van de algemene aard van de schade of het verlies, ter kennis van Boekuwzending heeft gebracht, dan wordt hij geacht de zaken in dezelfde staat te hebben ontvangen als waarin ze door de Opdrachtgever aan Boekuwzending aangeleverd zijn.
 8. 17.5. Indien de schade of een gedeeltelijk manco als verdekt kan worden aangemerkt en de geadresseerde niet binnen vier dagen (inclusief weekenden en feestdagen) na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, met vermelding van de algemene aard van de schade of het verlies, ter kennis van Boekuwzending heeft gebracht, dan wordt hij eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben ontvangen als waarin ze afgeleverd zijn.
 9. 17.6. Op de Opdrachtgever rust de bewijslast om zijn schade aan te tonen en de inhoud van de pakketten en de waarde van de zaken te bewijzen.
 10. 17.7. Bij de indiening van een claim op basis van de Boekuwzendingverzekering dient de Opdrachtgever de navolgende verklaring, documenten en gegevens aan Boekuwzending te verstrekken:
 1. a. Een verklaring omtrent de voor de schade elders bestaande verzekeringsdekking;

24 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

 1. b. Het op het pakket betrekking hebbende verzendbewijs, met vermelding van het pakketnummer en de volledige ontvanger gegevens en voorzien van de handtekening van de door Boekuwzending ingeschakelde vervoerder;
 2. c. Indien daarom wordt gevraagd: de originele verpakking en/of de beschadigde goederen, de aan- en verkoopfacturen en alle verdere gegevens die voor de beoordeling van de waarde van de pakket inhoud en/of de schade oorzaak van belang kunnen zijn. 17.8. Het niet overleggen van gevraagde verklaringen, documenten en inlichtingen kan afwijzing van de claim tot gevolg hebben.
 3. 17.9. Enkel de Opdrachtgever kan aanspraak maken op de verzekeringsdekking bedoeld in dit artikel; de eventueel hieruit voortvloeiende claim is niet overdraagbaar aan derden.
 4. 17.10. De Opdrachtgever kan een aanvullende verzekering afsluiten bij Boekuwzending, voorafgaand aan de zending en op schriftelijk verzoek.
 5. 17.11. Bij verzending van Boekuwzending Classic-pakketten (en derhalve uitdrukkelijk niet in het geval van verzending per Collection Request) heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de verzekeringsdekking per pakket te verhogen tot een bedrag van € 13.000,-. Dit geschiedt onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, en tevens onder de navolgende:
 6. a. Pakketten die al door of middels een andere verzekeringsmaatschappij zijn verzekerd, zijn uitgesloten van voornoemde extra verzekeringsmogelijkheid. De Opdrachtgever is, zonder daartoe specifiek te worden verzocht, gehouden Boekuwzending en/of de verzekeringsmaatschappij daarover nader te informeren.
 7. b. De Opdrachtgever kan enkel kiezen voor een hogere verzekeringsdekking volgens vastgestelde Boekuwzending staffels en overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 8. c. Een eventuele hogere verzekeringsdekking dient vóór het verzenden van het pakket met Boekuwzending te zijn overeengekomen. Na verzending van het pakket is het niet meer mogelijk een hogere verzekeringsdekking af te sluiten.
 9. d. Indien van voornoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dient de Opdrachtgever de online omgeving van Boekuwzending, mijn.boekuwzending.com, te gebruiken. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Boekuwzending is het mogelijk de hogere verzekeringsdekking met behulp van eigen software van de Opdrachtgever aan te vragen;
 10. e. Een eventuele uitkering op grond van voornoemde hogere verzekeringsdekking wordt verricht door Boekuwzending zelf en uitsluitend nadat Boekuwzending ter zake een uitkering van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen.
 11. 17.12. In het geval van een retourzending conform deze Algemene Voorwaarden wordt door Boekuwzending niet vergoed de schade die gevolg is van manco’s.
 12. 17.13. Bij Boekuwzending ingediende claims worden niet uitbetaald indien de Opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen jegens Boekuwzending. Boekuwzending is in dergelijke gevallen gerechtigd de bedragen met elkaar te verrekenen, zonder dat daarvoor de toestemming van de Opdrachtgever vereist is.

25 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

 1. 18.1. Op straffe van automatisch verval van haar rechten, dient de Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na uitvoering van de diensten of oplevering van de goederen door Boekuwzending of de door Boekuwzending ingeschakelde derden het geleverde te evalueren, teneinde te onderzoeken of de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, komt na het verstrijken van voornoemde termijn van zeven kalenderdagen vast te staan dat Boekuwzending de diensten deugdelijk heeft verricht.
 2. 18.2. De Opdrachtgever dient zich, op straffe van automatisch verval van haar rechten, tegenover Boekuwzending binnen twee kalenderdagen na ontdekking van een gebrek in het geleverde en uiterlijk binnen twee kalenderdagen na voltooiing van de in het voorgaande artikellid genoemde periode, schriftelijk en per aangetekende post te beroepen op een gebrek in de door Boekuwzending verrichte prestatie. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Boekuwzending in staat is adequaat te reageren.
 3. 18.3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan de in lid 1 en 2 van dit artikel omschreven termijnen, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. 18.4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe zij Boekuwzending opdracht gegeven heeft.
 5. 18.5. Indien een klacht gegrond is, zal Boekuwzending de werkzaamheden alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient, indien van toepassing, schriftelijk in de ingebrekestelling vermeld te zijn. In dit kader is van belang dat Boekuwzending rekening heeft te houden met leveranciers, fabrikanten en overige derden die mogelijk betrokken zijn bij het nakomen van de verplichtingen. Boekuwzending kan daardoor niet garanderen dat gebreken in producten of diensten binnen een bepaalde periode worden verholpen. Iedere aansprakelijkheid voor gebrekkige producten of diensten wordt derhalve uitgesloten. De Opdrachtgever vrijwaart Boekuwzending voor deze aansprakelijkheden.
 6. 18.6. De Opdrachtgever dient zijn rechten uit de overeenkomst, binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch komen te vervallen.
 7. 18.7. Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van de Opdrachtgever reeds eerder zijn vervallen.
 8. 19.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Boekuwzending geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Boekuwzending niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Boekuwzending dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Boekuwzending verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Boekuwzending of van derden daaronder begrepen, alsook de omstandigheid dat Boekuwzending een prestatie, die van

18. Reclamatie en klachten

19. Overmacht 26 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

 1. belang is in verband met de door hemzelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Boekuwzending heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Boekuwzending zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. 19.2. Boekuwzending kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
 3. 19.3. Voor zover Boekuwzending ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Boekuwzending gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. 20.1. Als Boekuwzending een opeisbare vordering op de Opdrachtgever heeft, kan zij het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de Opdrachtgever die hij onder zich heeft, voor al hetgeen aan hem verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst, vermeerderd met de buitengerechtelijke kosten. Als de Opdrachtgever niet binnen 30 dagen alle opeisbare vorderingen heeft voldaan staat het Boekuwzending vrij om te doen met de goederen als zij wenst. De Opdrachtgever heeft nimmer het recht van retentie terzake goederen van Boekuwzending.
 5. 20.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige vordering van Boekuwzending op hem te verrekenen.
 6. 20.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enig recht uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekuwzending.
 7. 21.1. De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, die zij in het kader van een overeenkomst met Boekuwzending heeft verkregen.
 8. 21.2. De Opdrachtgever zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst, de in het kader daarvan verstrekte informatie omtrent Boekuwzending vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde overeenkomst. De Opdrachtgever zal de verplichting uit dit artikel opleggen aan haar werknemers en derden die de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt.
 9. 21.3. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met voornoemde artikelleden verbeurt hij aan Boekuwzending een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,– (zegge: vijfentwintig duizend Euro) per overtreding evenals een bedrag van € 2.500,– (zegge: vijfentwintighonderd Euro) voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Boekuwzending om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

20. Retentierecht, verrekening en cessie

21. Geheimhouding 27 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

 1. 21.4. Boekuwzending is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte diensten te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.
 2. 22.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren aan Boekuwzending van up-to-date en volledige gegevens met betrekking tot de namen en de adressen van de geadresseerden en/of klanten naar wie en van wie de zendingen vervoerd moeten worden.
 3. 22.2. De Opdrachtgever erkent dat op basis van deze Algemene Voorwaarden informatie van de klanten van de Opdrachtgever (indien van toepassing) door de Opdrachtgever aan Boekuwzending wordt verstrekt, waarvan sommige informatie betrekking heeft op een identificeerbare persoon. De Opdrachtgever erkent dat Boekuwzending zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van deze informatie en daardoor samen met de Opdrachtgever beschouwd wordt als een gegevensbeheerder (of een gezamenlijke gegevensbeheerder).
 4. 22.3. Boekuwzending kan om douane- en/of veiligheidsredenen verplicht worden om informatie, waaronder persoonlijke gegevens met betrekking tot de zending, te delen met de autoriteiten van het land van oorsprong, het land van bestemming of het doorvoerland van zending.
 5. 22.4. Boekuwzending verzamelt met betrekking tot de geadresseerde en de Opdrachtgever persoonsgegevens die zij vrijwillig verstrekken, al dan niet via de website van Boekuwzending. Dit kan mede omvatten informatie die de Opdrachtgever of de geadresseerde in een formulier van Boekuwzending invult of informatie die wordt verstrekt bij de opdrachtverlening, het verrichten van transporthandelingen, bezorghandelingen, tijdens correspondentie, bij het inschrijven voor nieuwsbrieven of andere marketinginformatie of als wordt meegedaan aan bijvoorbeeld klantonderzoeken. Boekuwzending verzamelt ook indirect informatie, bijvoorbeeld aan de hand van bezoek van websites.
 6. 22.5. Met het aangaan van de Overeenkomst of het tekenen van een transportdocument aanvaardt de Opdrachtgever dat Boekuwzending persoonsgegevens gebruikt om de Overeenkomst na te komen. In het bijzonder aanvaardt de Opdrachtgever dat Boekuwzending bezorggegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met douaneautoriteiten als dat aan de orde komt, en dat douaneautoriteiten dergelijke gegevens mogen opslaan en gebruiken voor douaneafhandeling, veiligheid en beveiliging naar gelang dat nodig is in het afhandelingsproces. De Opdrachtgever garandeert dat informatie met betrekking tot geadresseerden en derden in relatie tot het pakket is verzameld, samengesteld en verstrekt, en mag worden bewerkt met de toestemming van de betrokkenen zoals vereist ingevolge de toepasselijke wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens.
 7. 22.6. Boekuwzending zal de persoonsgegevens met betrekking tot de Opdrachtgever, de geadresseerden en eventuele derden uitsluitend verwerken overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens, waaronder (niet uitsluitend) begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 8. 22.7. Boekuwzending mag de persoonsgegevens overdragen en opslaan in jurisdicties buiten die van de Opdrachtgever en de geadresseerde. Deze jurisdicties verlangen verschillende niveaus van bescherming van persoonsgegevens en die niveaus kunnen liggen onder het niveau van de jurisdictie

22. Persoonsgegevens 28 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

 1. van de Opdrachtgever en/of de Geadresseerde Boekuwzending draagt er alle mogelijke zorg voor dat de persoonsgegevens veilig worden bewerkt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en dit artikel uit deze Algemene Voorwaarden.
 2. 22.8. Boekuwzending mag persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de geadresseerde verzenden naar locaties buiten de EER. Door het aangaan van de Overeenkomst en aanvaarden van een zending stemmen de Opdrachtgever en de geadresseerde daarmee in.
 3. 22.9. De Opdrachtgever en de geadresseerde hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Als de Opdrachtgever en de geadresseerde gebruik wensen te maken van dit recht moet contact worden opgenomen met Boekuwzending via de website www.boekuwzending.com op de webpagina “Contact” en moet Boekuwzending worden voorzien van alle benodigde informatie.
 4. 22.10. De websites van de Boekuwzending kunnen hyperlinks naar websites van derden bevatten. Deze websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren en dragen daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Boekuwzending kan worden gecontacteerd in verband met de persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de geadresseerde die Boekuwzending in bezit heeft. De Opdrachtgever en de geadresseerde dienen zich ervan bewust te zijn dat Boekuwzending cookies en andere informatie opslaat bij het verkrijgen van toegang tot de website www.boekuwzending.com. De Opdrachtgever en de geadresseerde kunnen hier meer informatie over vinden op www.boekuwzending.com.
 5. 23.1. De Opdrachtgever respecteert alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Boekuwzending en/of de leveranciers, fabrikanten en overige derden die dergelijke rechten hebben op goederen die Boekuwzending aan haar levert.
 6. 23.2. De Opdrachtgever zal de rechten genoemd in lid 1 van dit artikel niet schenden, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintig duizend Euro) per overtreding evenals een bedrag van € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd Euro) voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de aanspraken van de rechthebbenden van deze intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 7. 23.3. Boekuwzending is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Opdrachtgever verbeurt of eventuele aanspraken van intellectueel of industrieel rechthebbenden.
 8. 23.4. Indien Boekuwzending software bij de Opdrachtgever installeert met betrekking tot het procederen van zendinglabels, wordt hiermee een exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie verleend met betrekking tot deze software. Boekuwzending behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze software. Kopiëren of verspreiden van deze software is verboden onder verbeurte van een boete van € 500,- per overtreding.
 9. 23.5. Door Boekuwzending in bruikleen gegeven hardware blijft steeds exclusief eigendom van Boekuwzending.
 10. 23.6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de Boekuwzending software en hardware. Boekuwzending is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door deze hard- en software, al dan niet ten gevolge van verkeerd gebruik ervan.

23. Intellectuele en industriële eigendom 29 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

 1. 24.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Boekuwzending partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. 24.2. De rechter in de vestigingsplaats van Boekuwzending is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Boekuwzending het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. 25.1. Van toepassing is de versie van deze Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Boekuwzending.
 4. 25.2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan, ook in het geval de Algemene Voorwaarden vertaald worden in een andere taal.

24. Toepasselijk recht en geschillen

25. Toepassing voorwaarden 30 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

BIJLAGE 1 – SPECIFIEKE DIENSTEN BOEKUWZENDING

1. Verhouding Algemene Voorwaarden 1.1. Boekuwzending hanteert speciale leveringsdiensten, waarop deze specifieke voorwaarden aanvullend van toepassing zijn, te weten:

▪ Boekuwzending.com 8:30

Boekuwzending.com 10:00

▪ Boekuwzending.com 12:00

▪ Boekuwzending.com 18:00

Boekuwzending.com GUARANTEE 1.2. De in lid 1 genoemde diensten worden hierna gezamenlijk genoemd “Specifieke Diensten”.

1.3. De Specifieke Diensten zijn onderworpen aan deze Specifieke Voorwaarden, evenals aan de Algemene Voorwaarden en de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004. In geval van tegenstrijdigheid met de Algemene Voorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden hebben deze Specifieke Voorwaarden ingeval van een van de in lid 1 genoemde diensten voorrang.

2. Beschrijving en voorwaarden 2.1. Bij de Specifieke Diensten van Boekuwzending gelden bij benadering de volgende bezorgtijden:

▪ Boekuwzending.com 8:30 voor 8.30 uur plaatselijke tijd op de eerstvolgende werkdag;

Boekuwzending.com 10:00 voor 10 uur plaatselijke tijd op de eerstvolgende werkdag;

▪ Boekuwzending.com 12:00 voor 12 uur plaatselijke tijd op de eerstvolgende werkdag;

▪ Boekuwzending.com 18:00 voor 18 uur plaatselijke tijd op de eerstvolgende werkdag en

Binnen de gegarandeerde afleveringstermijnen zoals meegedeeld door Boekuwzending (telkens in plaatselijke tijd) voor Boekuwzending Guarantee-pakketten, afhankelijk van het land van bestemming. 2.2. Voor Boekuwzending Guarantee-pakketten geschiedt de aflevering telkens uiterlijk op het einde van de werkdag, met dien verstande dat het einde van de werkdag normaliter 17.00 uur plaatselijke tijd betekent maar kan variëren van land tot land. Als het einde van de termijn valt op een zaterdag, zondag of op een plaats van bestemming geldende nationale feestdag, dan geschiedt de aflevering op de eerstvolgende werkdag. Dit geldt ook wanneer de termijn langer wordt als gevolg van een nationale feestdag in een doorvoerland.

2.3. De Specifieke Diensten worden niet voor alle landen en plaatsen verricht. Op aanvraag biedt Boekuwzending informatie betreffende:

▪ de landen van bestemming waarvoor deze diensten beschikbaar zijn;

de exacte Boekuwzending GUARANTEE-aflevertermijnen per land van bestemming;

▪ de postcodezones waarvoor geen gegarandeerde aflevertermijnen bestaan. 2.4. De aflevertermijn betreft de periode vanaf de dag van afhaling bij de Opdrachtgever tot de aflevering bij de ontvanger.

2.5. De aflevertermijnen kunnen, behoudens overmachts- of uitzonderingssituaties, enkel worden gegarandeerd indien de Opdrachtgever erop toeziet dat de pakketten op de dag van afhaling uiterlijk

31 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

om 18.00 uur of enig ander met Boekuwzending overeengekomen tijdstip kunnen worden afgehaald, en vanaf 08.00 uur plaatselijke tijd bij de ontvanger kunnen worden afgeleverd.

2.6. Indien de door de Opdrachtgever opgegeven specificatie met betrekking tot de aflevertermijn niet overeenstemt met de mogelijkheden voor de opgegeven postcodezone of het land van bestemming, zal het pakket worden geleverd in overeenstemming met de aflevertermijn die de opgegeven specificatie zo dicht mogelijk benadert.

3. Labels en documenten 3.1. De Opdrachtgever dient in aanvulling op alle standaardlabels ook Specifieke Diensten-label aan te brengen naast of onder het standaardlabel, evenals de door Boekuwzending aangeleverde Specifieke Diensten-tape op alle zijden van het pakket, om een eenduidige herkenbaarheid en dientengevolge een snelle levering te kunnen waarborgen.

3.2. De speciale verzendlijst met vermelding van de af te leveren pakketten wordt bij overname van de pakketten door de door Boekuwzending ingeschakelde vervoerder ondertekend. De Opdrachtgever dient (in afstemming met het lokale depot) op de dag van verzending Boekuwzending op de hoogte te stellen van het aantal pakketten dat met specifieke levertermijn verstuurd wordt en het land van bestemming van de betreffende pakketten.

3.3. Alleen de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verzenddocumenten evenals voor de douane- en exportdocumenten. Bij verzendingen naar buiten de EU moeten alle benodigde douane- en exportformulieren zichtbaar aangebracht worden op het pakket via een Doculop.

3.4. De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van eventuele bijkomende douanekosten in geval van retourzendingen.

4. Onmogelijkheid van levering – retourzending 4.1. Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is binnen de onder artikel 2 vermelde termijnen, stelt Boekuwzending de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte per telefoon of e-mail, met opgave van de oorzaak daarvan, teneinde de verder wijze van afhandeling van het pakket met de Opdrachtgever overeen te komen (proactieve retourinformatie).

4.2. Bij latere leveringspogingen worden de afleveringstermijnen niet langer gegarandeerd.

4.3. Ingeval aflevering onmogelijk blijkt, om welke reden ook, geschiedt de retourzending op kosten van de Opdrachtgever volgens de Algemene Voorwaarden.

4.4. In geen geval is Boekuwzending aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade ten aanzien van het niet-nakomen van een leveringstermijn of een retourzending, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

4.5. Als een zending onder Boekuwzending GUARANTEE niet of niet volledig op het artikel 2.1 genoemde tijdstip wordt bezorgd, wordt de betaalde toeslag aan de Opdrachtgever gerestitueerd (geld- terug- garantie).

4.6. De geld-terug-garantie geldt niet wanneer het verzuim moet worden toegeschreven aan:

32 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

Het feit dat de Opdrachtgever de vereiste medewerking niet verleent;

Oorzaken en/of redenen die uitsluitend aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend;

Andere omstandigheden, die niet binnen de invloedsfeer van Boekuwzending liggen. Hiertoe behoren overmachtssituaties, maar ook stakingen of naderhand getroffen beschikkingen door de Opdrachtgever en/of geadresseerde, die het verloop van het transport respectievelijk de bezorging direct beïnvloeden. 4.7. De geld-terug-garantie geldt niet voor de overige Specifieke Diensten van Boekuwzending. 1. Verhouding Algemene Voorwaarden

1.1. Boekuwzending verricht speciale luchtvrachtdiensten, waarop deze specifieke voorwaarden aanvullend van toepassing zijn.

1.2. Alle door Boekuwzending geleverde luchtvrachtdiensten zijn onderworpen aan deze Specifieke Voorwaarden, evenals aan de Algemene Voorwaarden en de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004. In geval van tegenstrijdigheid met de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden hebben de onderhavige Specifieke Voorwaarden t.b.v. Luchtvracht bestemmingen voorrang.

BIJLAGE 2 – LUCHTVAARTDIENSTEN

2. Beschrijving 2.1. Van de Specifieke Luchtvrachtdiensten is sprake indien het pakketten betreft die worden behandeld als luchtvracht. Op deze diensten zijn speciale tarieven van toepassing.

3. Voorwaarden van verzending 3.1. Elk pakket mag een maximaal volume gewicht hebben van 1m2 = 167 kilogram. Dit volumegewicht wordt als volgt berekend: lengte x breedte x hoogte in cm / 6000.

3.2. Het is niet toegestaan pakketten te verzenden met een verboden inhoud, conform het aanhangsel bij EU-Verordening nr. 2320/2002 met betrekking tot de indeling van verboden voorwerpen, paragrafen iv) en v) in combinatie met EU-Verordening nr. 831/2006 (in de versie zoals toepasselijk op het moment van het vervoer).

3.3. Het is eveneens niet toegestaan de volgende goederen te verzenden:

explosieven, munitie, brandbare stoffen, corroderende stoffen, stoffen die alleen of in combinatie met andere stoffen een explosie of brand kunnen veroorzaken; deze stoffen omvatten explosief materiaal, slag pijpjes, vuurwerk, benzine, andere ontvlambare vloeistoffen, munitie etc. of een combinatie daarvan;

▪ bijtende of giftige stoffen;

▪ gas in een houder al dan niet onder druk;

middelen en voorwerpen die personen uitschakelen of weerloos maken, zoals, maar daartoe niet beperkt, alle soorten traangas, pepperspray en soortgelijke chemicaliën en gassen, in een pistool, een

33 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

patroon of een andere houder, en andere personen uitschakelende of weerloos makende middelen zoals elektrische wapenstokken, elektronische middelen e.d. 3.4. Het verbod op transport van gevaarlijke/verboden voorwerpen is eveneens van toepassing op beperkte hoeveelheden zoals gedefinieerd door IATA/DGR.

3.5. Boekuwzending mag de inhoud en de verpakking van de pakketten (doen) controleren om veiligheidsredenen, in het bijzonder in het kader van willekeurige controles.

4. Labels 4.1. De Opdrachtgever dient naast of onder het Boekuwzending pakketlabel het label van Boekuwzending. Express aan te brengen teneinde de pakketten goed herkenbaar te maken en een snelle levering te waarborgen.

4.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en volledige invulling van de vervoersdocumenten, inclusief de douane- en exportdocumenten. Bij verzendingen naar landen buiten de EU moeten alle benodigde douane- en exportformulieren zichtbaar aangebracht worden op het pakket via een Doculop. Mochten deze douane- en export formulieren in het concrete geval niet vereist zijn, dan dient minimaal de Engelstalige factuur in vijfvoud aangebracht te worden.

4.3. Indien niet volledig aan deze voorwaarden is voldaan, komen eventuele levertermijngaranties te vervallen.

5. Status van de Opdrachtgever 5.1. Indien de Opdrachtgever gecertificeerd is als een “bekende afzender” (zoals gedefinieerd in de bijlage bij EU- Verordening nr. 2320/2002), bevestigt hij dat de pakketten geen verboden voorwerpen als bedoeld in artikel 3 van deze Bijlage bevatten en dat deze kunnen worden gecontroleerd in overeenstemming met artikel 6.3.1 sub b van de Bijlage bij EU-Verordening nr. 2390/2002. Deze informatie wordt afgeleverd in de vorm van:

5.2. Indien de Opdrachtgever niet gecertificeerd is als een “bekende afzender” in de zin van voormelde verordening, of indien de verklaring als bedoeld in artikel 5.1 niet naar behoren afgeleverd wordt door een bekende afzending in één van de hierboven vermelde vormen ten laatste op het ogenblik dat het pakket wordt afgegeven voor transport, wordt het pakket gekenmerkt als niet veilig in overeenstemming met de luchtvaart veiligheidsvoorschriften, ten gevolge waarvan in ieder geval een veiligheidscontrole zal worden uitgevoerd.

– een verklaring bij de vervoersdocumenten; of

– een sticker op de vervoersdocumenten; of

– een apart document.

6. Kosten Luchtvaart veiligheidsvoorschriften 6.1. Indien – al dan niet willekeurig en al dan niet voorgeschreven – veiligheidscontroles zoals vereist door de EU-verordening worden uitgevoerd op pakketten van de Opdrachtgever, is Boekuwzending gerechtigd eventuele kosten daarvan door te belasten aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden deze kosten te alsdan aan Boekuwzending betalen.

7. Expeditieprestaties 7.1. Het transport vindt plaats in overeenstemming met de leveringstijden zoals gespecificeerd in de leveringstermijn tabellen beschikbaar op www.boekuwzending.com. Een pakket wordt nooit een tweede

34 Algemene Voorwaarden Boekuwzending.com B.V.

of derde maal aangeboden in geval van afwezigheid van de ontvanger. In het geval dat levering onmogelijk blijkt, wordt niet overgegaan tot gratis retourlevering. Boekuwzending heeft het recht om over het pakket te beschikken, inclusief te beslissen tot het vernietigen ervan, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

8. Betaling 8.1. Boekuwzending heeft het recht om bij het afhalen de betaling van de overeengekomen prijs te vorderen, bij gebreke waarvan Boekuwzending het recht heeft om het pakket (en de opdracht) niet te aanvaarden.

9. Aansprakelijkheid 9.1. In geval van niet-naleving van de luchtvaart veiligheidsvoorschriften of enige andere verplichting van de Opdrachtgever voortvloeiend uit deze Specifieke Voorwaarden, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade of verlies. Deze aansprakelijkheid bestaat ten aanzien van Boekuwzending en ten aanzien van elke derde die schade lijdt. De Opdrachtgever zal Boekuwzending vrijwaren tegen iedere vordering van derden. Boekuwzending is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de lading of vertraging ten gevolge van veiligheidscontroles en voor vertragingen die samenhangen met de vaststelling van een opslag periode door de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 6.3.1 sub b van de Bijlage bij EU-Verordening nr. 2320/2002, laatste volzin.

9.2. Indien er sprake is van luchttransport en Boekuwzending overeenkomstig artikel 9.1 aansprakelijk is, zal de schade door Boekuwzending conform de daartoe geldende verdragen (per 1 december 2009: 16,5837 SDR per kilogram, tot een maximumgewicht van 31,5 kilogram) worden uitgekeerd.

***

VRAGEN OF TWIJFELS?

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0) 252 245480 of via e-mail: info@boekuwzending.com.

De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden in PDF: klik hier

[elfsight_whatsapp_chat id=”1″]

WILT U MEER INFORMATIE OF DIRECT EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK MAKEN?

Voornaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Bedrijfsnaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mail adres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Onderwerp
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Type hier uw bericht
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
NOOIT MEER ZOEKEN OM TRANSPORT TE BOEKENBOEKUWZENDING.COM